@speechless
Живая Легенда
Opuat dura vlubilas ...
Nichemu menua jizn tak i ne nauchila...